KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kilitli Parke ve Bordür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/79243

 

1-İdarenin
a) Adresi : Harmancık mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3664171058 – 3664172621
c) Elektronik Posta Adresi : taskoprubelediyesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kilitli Parke:25000m2 Bordür:7500Ad
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Taşköprü İlçesi Mücavir Alanı İçerisinde İdarece Gösterilecek Yerler
c) Teslim tarihleri : İdarece istenilecek miktar ve tarihlerde olmak üzere 60 gün içerisinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Harmancık Mah.Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü/Kastamonu
b) Tarihi ve saati : 23.03.2018 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
a)Parke Taşları için TS2824 EN 1338

b)Beton Bordürler için TS436 EN1340

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Parke ve/veya Bordür satışlarına ilişkin iş deneyim belgesi bu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşköprü Belediyesi Gelir Şefliğiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Harmancık Mah.Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü/Kastamonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Taşköprü Eski Belediye Başkanı Günay’ın anne acısı

Taşköprü Eski Belediye Başkanı Günay’ın anne acısı

Merhum Ahmet Günay’ın eşi, Eski Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın, Gülten Yıldırım’ın ve Güler Göksel’in anneleri, Emekli Albay Muhsin Yıldırım’ın kayınvalidesi, Hacı Nedime Günay vefat etti. Merhumenin cenazesi Taş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında son yolcuğuna uğurlandı. Merhumenin cenazesine Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

 

Taşköprü’de “İlk Okulum İlk Sporum” Projesi ilçe taramaları başladı

Taşköprü’de “İlk Okulum İlk Sporum” Projesi ilçe taramaları başladı

İlimizdeki ikinci ve üçüncü sınıflarda eğitim gören öğrencilerimizin hangi spor branşlarında yetenekli olduklarını tespit etmek ve öğrencilerimizi bu branşlara yönlendirmek amacıyla uygulanan “İlk Okulum İlk Sporum” projesinde sporcu ilçe taramaları başladı.

Merkezde eğitim gören toplam 3025 öğrencimizin taramalarının ardından ilçe taramalarının ilk durağı olan Taşköprü ilçemizde toplam 756 öğrencinin ölçümlerine başlanıldı.

“İlk Okulum İlk Sporum” projemizde öğrencilerimiz Dikey Sıçrama, Sağlık Topu Fırlatma, Durarak Uzun Atlama, Esneklik, Sırt Bacak Kuvveti, Sol El Kavrama Kuvveti, Sağ El Kavrama Kuvveti, 20 metre Sürat Koşusu, El Genişliği ve El Uzunluğu, Kulaç Uzunluğu, Kilo ve boy testleri taramalarına girerek ölçümlerini yaptırdı.

Yapılan ölçümler esnasında Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’da uygulamanın yapıldığı Taşköprü Spor Salonu’nu ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Belediye Başkanı Arslan’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık eşlik etti.

Tek tek parkurları dolaşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çocuklarımızla sohbet ederken, “İlk Okulum İlk Sporum” projesi tişörtünü dağıttı ve öğrencilerimize bir takım ikramlarda bulundu.

 

Hayırsever Hikmet Erkek, son yolculuğuna uğurlandı

Hayırsever Hikmet Erkek, son yolculuğuna uğurlandı

Taşköprü ilçemizin özellikle eğitim alanında önde gelen hayırseverlerinden merhum Mustafa Sıtkı Erkek’in eşi Hikmet Erkek hakkın rahmetine kavuştu.

Erkek’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Merhume Erkek’in cenaze törenine Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kasder Genel Başkanı Orhan Gümüş, 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Hasan Altan, 21. ve 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, Emekli Tuğgeneral Yılmaz Tokatlı, Emekli Vali Mehmet Gündoğdu, Kasder Bağcılar Şube Başkanı Mahir Karakaş, Taşköprü Federasyon Başkanı Halil Hasanoğlu, Taşköprülüler Dernek Başkanı Feyyaz Eskioğlu, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve AK Parti İlçe Yönetimi’nin yanı sıra, Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhume Hikmet Erkek’e Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

(Haber Merkezi)

Milletvekili Çelik ve Belediye Başkanı Arslan, Taşköprü’de Muhtarlarla bir araya geldi

Milletvekili Çelik ve Belediye Başkanı Arslan, Taşköprü’de Muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, düzenlenen yemek programında köy muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, “Bu yıl çiftçimizin beklenen fiyatta Taşköprü Sarımsağını satamadığını biliyorum. Sarımsaktan kazandığımız parayı sarımsağa yatırarak geleceğimizi ve sarımsağın geleceğini korumamız lazım. Taşköprü’de entegre tesisi kurarak bir çok sorunun üstesinden geliriz. Bunu yapmak için ise birlik olmamız lazım. Köylü vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından bazıları yol, su ve alt yapıları olmamasıdır. Bu sorunları çözerek köylülerimizin isteğini yapacağız. Sarımsak Üreticileri Birliği daha aktif hale gelmeli ve önümüzdeki sezon için planımızı yapmamız lazım. İlçemiz gün geçtikçe daha büyük bir ilçeye doğru adım atıyor. Yeni yapılan hastanemiz önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Hayal olarak görülen Doğalgazımız şuanda Taşköprü’de yanmaya başladı ve önümüzdeki senede tüm Taşköprü’de kullanılacaktır. Obrucak barajımız tamamlanmak üzere bu yıl herkes suya kavuşacak” dedi.

-Milletvekili Çelik, “Şeker Fabrikası’nın kapatılacağı dedikodudan ibarettir”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’te “Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözümler bulmak için buradayız. Sarımsak bu yıl çiftçimizi üzdü biliyoruz ki birlik ve beraberliğin fazla sağlanmamasından kaynaklanıyor. Bu sorunu sarımsak entegresi kurarak çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Diğer bir sorun ise Kastamonu-Taşköprü Yolu’nun sıcak asfalta kavuşması ve en kısa zamanda Kastamonu-Taşköprü yoluna sıcak asfalt gelecek. Şeker Fabrikası kapanacak diye dedikodular çıkıyor, bunlara itibar etmeyiniz kapanma gibi söz konusu değil. Taşköprülü çiftçilerimizin Beyaz altına sahip çıkması gerekiyor, hepimiz biliyoruz ki Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü bir sarımsaktır. Sarımsak denilince akla direk Taşköprü geliyor” dedi.

-Katılanlar

Programa Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İGM üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Programın sonunda Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan muhtarların sorularını yanıtladı.

Haber: Hamza Sefa YILMAZ

Başkan Arslan, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi

Başkan Arslan,  Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda eğitimle ilgili istek, talep ve sorunlarını dinleyen Arslan, eğitimin her zaman ilk planda olduğunu, çocuklarımızın güvenli ve kaliteli bir eğitim yapmaları için elimizden geldiği kadar herzaman yanlarında olduklarını belirtti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol’da katıldı.

Haber: Hamza Sefa YILMAZ

Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan, din görevlileri ile bir araya geldi

Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan, din görevlileri ile bir araya geldi

Taşköprü Müftülüğü’nün ilçede bulunan din görevlileriyle yaptığı aylık olan toplantısı tüm din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Diyanet-Sen Taşköprü Temsilcisi Bayram Özsoy yaptı.

Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, “Toplumum önderi konumunda ki sorumluluğumuzu bildiğinizi düşünüyorum. Altını çizmek istediğim bir kaç hususun altını çizecek olursak, 15 Temmuz hain bir işgal girişimini birlikte yaşadık. 15 Temmuz gecesi devlet olarak millet olarak büyük bir sınav verdik. Diyanetimizde imamlarımızda bunun altından başarıyla kalktık. Daha önce darbeler selâları susturuyordu. 15 Temmuz’da ise selâlar darbeleri susturdu. Fakat alanı boş bırakmamamız gerekiyor” dedi.

-Kaymakam Yüksel, “Halkımızın en fazla güvendiği kurum diyanet olmalı”

“Halkımızın en fazla güvendiği kurum diyanet olmalı. En fazla güvendiği insan köyünün mahallesinin camisinde ki imam olmalı diyen Kaymakam Yüksel, “Meydanı boş bırakmamamız gerekiyor. Camilerde cemaati beklemek yerine, biz halkımızın ayağına gitmeliyiz” şeklinde konuştu.

-Arslan: “Fakat toplumu bölme yolunda en büyük tehlikelerden biri gıybet”

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’da, “Bulunduğunuz yerde en yetkili en etkili insanlarsınız. Yaşadığınız yerlerin âlimlerisiniz. Hep birlikte ilçemizde daha sağlıklı hizmetlere imza atmak için uğraşıyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Ben istişareden ortak akıldan iyi sonuçlar alan bir yöneticiyim. İyi ki de böyle düşünüyorum. Bizlerin herşeyi bilme herşeyi görme şansımız yok. Bu istişarenin de katkısını göreceğimizden eminim. Bu ilçede şunun olması gerekir diye talepte bulunmanızı bize ulaştırmanızı istiyorum. Bu manada bize katkı verin. Toplumun %99’u Müslüman diyoruz. Fakat toplumu bölme yolunda en büyük tehlikelerden biri gıybet. Ne yapıp yapıp bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun içinde bizlerinde sizlerin de büyük sorumluluğu var. Ayrıca toplumu kötüye getiren olaylardan biri de uyuşturucu bu konuda da el birliği ile hareket edeceğiz. Dayanışma olduğunda birlik beraberlik olduğunda yapamayacağımız birşey yok” şeklinde konuştu.

-İl Müftüsü Aydın: “Sesimiz Allah’ın rızasını kazanmak İçin çıkıyor”

Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ise toplumun her kesimine dokunmamızı Cenab-ı hak bize vazife kılmış. Halkımız hastalandığında, doğduğunda, öldüğünde, sünnetinde, düğününde biz varız. Sesimiz Allah’ın rızasını kazanmak İçin çıkıyor. Ülkemiz insanlık bizden çok şey bekliyor. Birlik beraberlik olduğu zaman herşey çok daha iyi sonuç vermekte. Rabbim Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Özkan: “Halkımızın olmazsa olması dindir”

Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı Hacıbey Özkan’da “Halkımızın %99.9’u Müslümandır. %39.9 Cuma namazı ve Bayram namazlarına gidiyor. Ne demektir bu halkımızın olmazsa olması dindir. Dini için malından da evladından da vazgeçer. İnsanın vazgeçemeyeceği tek şey dinidir. Biz din kardeşlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun’da “İki sınıf insan vardır ki onlar düzelirse dünya düzelir. Onlar bozulursa. Dünya bozulur, bunlar âlimler ve amirlerdir. Hadisini hatırlatarak bizler büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Rabbim bizlere bu görevi yaparken kolaylıklar nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Diyanet-Sen Taşköprü Temsilciği tarafından misafirlere plaket takdim edildi.

-Katılanlar

Programa Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı Hacıbey Özkan, Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Mal Müdürü Erdoğan Üstündağ, Eğitim Bir-Sen Taşköprü Temsilcisi Abdullah Oğuz, Diyanetsen Taşköprü Temsilcisi Bayram Özsoy ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

 

Haber: Mehmet TUĞCU

 

Başkan Arslan, Yabancı Dil Öğrencilerine İngilizce Okuma seti hediye etti

Başkan Arslan, Yabancı Dil Öğrencilerine İngilizce Okuma seti hediye etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından Belediye Ortaokulu 5. Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerine İngilizce okuma seti hediye edildi.

Türkiye genelinde İngilizce Yabancı Dil Ağırlıklı 602 pilot uygulama okullarından biri olan Belediye Ortaokulu, 5. Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri Okul Müdürü Ali Uylaşır, İngilizce Öğretmeni Beyhan Batuk, ve Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret ettiler.

Okul faaliyetleri hakkında Okul Müdürü Ali Uylaşır’ın Başkan Arslan’da bilgi verdiği ziyarette Başkan Arslan’da ülke genelinde yabancı dil noktasında pilot okul seçilen Belediye Ortaokulu’nun 5. Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerine sömestr tatiline de girilecek olması nedeniyle İngilizce Okuma seti hediye etti.

Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Yetişkin’de Başkan Arslan’a okullarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek Çöl Kaplanı Medine Müdafii Taşköprülü Fahrettin Paşa’nın resmi bulunan bir tablo hediye etti.

Haber: Mehmet TUĞCU

Taşköprü’de TOKİ konutları hızla yükseliyor

Taşköprü’de TOKİ konutları hızla yükseliyor

Taşköprü ilçemizde geçtiğimiz aylarda inşaatına başlanan 310 konut, 1 cami ve 3 ticari alanda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın girişimleri ve AK Parti Kastamonu Milletvekilleri’nin desteği sonucu ilçede yapımına başlanılan TOKİ konutlarının yer alacağı Kurbantepe Mevkii’nde yüklenici firma tarafından şuna kadar 6 binanın kabası tamamlanırken havalarında müsaade etmesi nedeniyle çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sık sık TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçemize yapılacak 310 konut, 1 cami ve 3 ticari alanın bulunduğu  TOKİ inşaatının kısa sürede hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek “Firmanın taahhüt ettiği sürede çalışmalarını tamamlayacağına inanıyorum. Burasının emeklilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin kendi evlerine kavuşmalarını sağlayacak olmasından ise ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında büyük katkı sağlayan AK Parti Kastamonu Milletvekillerimize, TOKİ Başkanlığı’na, AK Parti İl ve İlçe Başkan ve yönetimlerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Haber: Mehmet TUĞCU

Taşköprü Belediyesi’nin “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması büyük beğeni alıyor

Taşköprü Belediyesi’nin “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması büyük beğeni alıyor

Taşköprü Belediyesi’nce il geneline bir ilk olarak 2012 yılında başlayan “Evde Sağlık Hizmetleri” Uygulaması kapsamında ilçe genelindeki bakıma muhtaç ve kimsesiz hastaların yarasına derman olmaya devam ediliyor.

Bakıma muhtaç, kimsesiz, yatalak, yürüme güçlüğü çeken, nefes darlığı olan vatandaşlardan tespit edilenlere düzenli ziyaretlerin yapıldığı uygulamada geçen süre zarfında yaklaşık 450 hastaya hizmet verilmiş olup, sağlık memuru tarafından günlük, haftalık yada 15 günlük periyotlarla tedavileri yapılıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da üzerinde durdukları ve önemsedikleri projeyle ilgili belediye sağlık memuru ile bakıma muhtaç vatandaşları sık sık ziyaret ediyor.
Arslan, özellikle büyükşehir belediyelerinde yürütülen “Evde Sağlık Hizmeti” uygulamasını kendilerinin önemsediğini ve bu kapsamda 2012 yılında ilk olarak belediye bünyesinde bir sağlık birimi oluşturduklarını ve 1 sağlık memuru aldıklarını belirtti.
Arslan, “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması hakkında aileleri bilgilendirerek her türlü sağlık ihtiyaçlarında sağlık hizmetleri birimine ulaşabileceklerini ve belediye sağlık memurunun da düzenli olarak ziyaretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hastalar ve yakınları ise büyükşehirlerde bile yeni yeni başlayan bu hizmeti 6 yıldır Taşköprü’de sürdüren Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a ve ekibine teşekkür ettiler.

Arslan, tespit edilen ailelerin dışında uygulamadan haberi olmayıp sağlık hizmeti almak isteyen hemşehrilerinin Taşköprü Belediye binası giriş katındaki Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvurmaları halinde uygulama kapsamında tansiyon takibi, şeker takibi, yara bakımı ve pansumanı, enjeksiyon gibi hizmetlerden düzenli faydalanabileceklerini dile getirdi.
Haber: Mehmet TUĞCU