İlkokul öğrencileri “Çanakkale Geçilmez” Animasyon filmini izledi

Taşköprü Belediyesi’nden bir kültürel hizmet daha

İlkokul öğrencileri “Çanakkale Geçilmez” Animasyon filmini izledi

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçemizde bulunan ilkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik “Taşköprü 1. Çanakkale Geçilmez Animasyon Film” gösterisi etkinliği düzenlendi. Taşköprü Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı Çanakkale Geçilmez Animasyon film gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.  Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan “Çanakkale ruhunu yaşatmak, hissettirmek ve unutturmamak amacıyla “Taşköprü 1.Çanakkale Geçilmez Animasyon Film Gösterimi” etkinliğinde, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü bir kez daha kutluyor, mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Haber: Hamza Sefa YILMAZ

Arslan’ın Regaib Kandili Mesajı

Arslan’ın Regaib Kandili Mesajı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir mesaj yayınlayarak tüm islam aleminin mübarek Regaib Kandilini kutladı. Kandillerin dünyevi meşguliyetlerden sıyrılıp insanların yaratılış gayesini düşünmesi için son derece değerli fırsatlar olduğunu ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaib Kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. Regaib Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Bütün İslam alemi için iyi bir fırsat olan bu geceyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Milletimizin kandil olarak adlandırdığı mübarek gün ve geceler, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin Regaib kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇESİ GİZLİCE MAHALLESİ 158 ADA 46 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI : Mülkiyeti Kastamonu ili Taşköprü  Belediye Başkanlığına ait olan, Gizlice  Mahallesi 158 ada 46 nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut,  ticaret (dükkan) merkezi ,kapalı otopark ve sosyal tesis, inşa edilmesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapılması işidir.

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA   ADA PARSEL TOPLAM ARSA ALANI(m2) Emsal
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ GİZLİCE 158 46 21.560,87 1,05

 

2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale şartnamesi Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2 Taşköprü /KASTAMONU ” adresindeki, Taşköprü Belediye Başkanlığı Binasında Fen İşleri Müdürlüğü’nden 3.000,00 (üçbin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir ve aynı adreste bedelsiz olarak görülebilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: İhale, 11.04.2018 tarih Çarşamba günü, saat 14.00 de  “Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2 Taşköprü /KASTAMONU ” adresindeki, Taşköprü Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak sıralı olarak belirlenen bağımsız bölümlerin artırımı suretiyle ihale edilecektir. Artırım yapılacak İkinci teklifler de kapalı zarf usulü ile alınacaktır.

 

4- TAHMİN EDİLEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam inşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 41.285.916,60TL (Kırkbirmilyon ikiyüzseksenbeşbin dokuzyüzonaltı Türk Lirası altmış kuruş )’dır.

 

Belediye Encümeni 02.01.2018 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre arsa m2 birim fiyatı  275,00 TL (ikiyüzyetmişbeşTürk Lirası) den toplam 5.929.239,87 TL ((Beşmilyon dokuzyüzyirmidokuzbin ikiyüzotuzdokuz Türk Lirası Türk Lirası seksenyedi kuruş )’dir.

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 47.215.154,85 TL (Kırkyedimilyon ikiyüzonbeşbin yüzellidört Türk Lirası seksenbeş kuruş )’dır.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel toplamının % 3’ü 1.416.454,65 (Birmilyon dörtyüzonaltıbin dörtyüzellidört Türk Lirası altmışbeş kurus) olan’dır.

 

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU :

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
5.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
5.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

5.1.7.Ihale dosyası bedelinin ödendiğine dair makbuz

 

5.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
5.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
İhale muammen bedelinin  % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
5.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
5.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun muammen bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise muammen bedelin  % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

5.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale  muammen  bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

5.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
5.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 satılı R.G. yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan B-III Grubu işler Benzer İş olarak kabul edilecektir.Bu ihale kapsamında tadilat,dekorasyon,onarım,sondaj,güçlendirme,montaj vb.yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
5.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan isteklilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tesvik için sunulması halinde mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirilmeye alınabilmesi için teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

 

6-KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALELERDE,TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ : Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. Teklif ve ihale zarfları 11.04.2018 tarih Çarşamba günü saat 14.00e  kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

7-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.

İHALE İLANI – T-13

Arslan, 8 Mart’ta fabrikalarda çalışan bayanları ziyaret etti

Arslan, 8 Mart’ta fabrikalarda çalışan bayanları ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını ziyaret ederek çalışan bayanların Kadınlar Günü’nü kutlayıp karanfil takdim etti.

İlk olarak Anka Tekstil Fabrikası’nı ziyaret eden Arslan, daha sonra Demir Tekstil’i ziyaret etti.

Bayanlara karanfil ve fular takdim eden Başkan Arslan, daha sonra tekstil fabrikasında çalışan bayanlarla 8 Mart dolayısıyla yaş pasta kesti.

Burada bayanların 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlayan Arslan, kadınların hiçbir zaman incitilmemesi gerektiğini, annelerimizin de bir kadın olduğunu ve “Cennetin Annelerin ayakları altında” olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Taşköprülü çalışan kadınlar ise Belediye Başkanı Arslan’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı ve her zaman kendilerinin yanında olmasından ötürü teşekkür ettiler.

Haber: Mehmet TUĞCU

Arslan ve Yüksel, kamu kurumundaki bayanlarla bir araya geldi

Arslan ve Yüksel,  kamu kurumundaki bayanlarla bir araya geldi

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bayanlarla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi’nin tertip ettiği ve Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla katılımcılara karanfil takdim etti. Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan ayrıca Taşköprülü bayanların istek ve taleplerini dinledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bayanlar ise Kaymakam Yüksel ve Belediye Başkanı Arslan’a nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yemek programına İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Nihat Özfidan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun’da katıldı.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro

Taşköprü Belediyesi’nden;

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro

 

Taşköprü Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Şehit Şerife Bacı’nın hayat öyküsünü anlatan tiyatro oyunu yoğun katılımla gerçekleşti.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Tiyatro Kılçık oyuncularının sergilediği tiyatro oyunu salondaki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün önemli bir gün olduğu belirtirken, “Şehit annelerimizin, ailelerimizin ve tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Gerçekleşen bu güzel etkinliğe katılım sağlayan tüm bayanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’da “Şehit olan tüm bayanlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Şehit annelerimizin ellerinden öperim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm annelerimizin ve bayanlarımızın kadınlar gününü kutlarım” dedi.

Programın sonunda şehit ailelerine Belediye Başkanı Arslan ve Kaymakam Yüksel tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Cenk Tunalı’nın yönettiği tiyatro oyununa sevilen sinema oyuncuları Volkan Başaran ve Berke Üzrek’te izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Haber: Mehmet TUĞCU

Arslan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Arslan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

 

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 8 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Arslan mesajında şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Kadınların toplumsal ve siyasal yaşama etkin katılımı, gelişmişliğin ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden biridir. Günümüz dünyasında, milletler kadına verdikleri değer ölçüsünde statü kazanır duruma gelmiştir. Milli Mücadelemizde cephede savaşan erkeğine mermi taşıyan Türk kadını, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta,  siyasette ve diğer birçok alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Türk Kadınının, 15 Temmuz gecesi de ecdadından aldığı feyz ve ruhla sergilediği kahramanlıkta asla unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tarihe adını altın harflerle yazdıran Türk Kadını başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Taşköprü Eski Belediye Başkanı Çilingir, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Taşköprü Eski Belediye Başkanı Çilingir, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Taşköprü Eski Belediye Başkanlarından İsmail Çilingir, son yolculuğuna uğurlandı. Çilingir, Taş Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurban Tepe Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Eski Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Kastamonu Eski Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum İsmail Çilingir’e Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Haber: Hamza Sefa YILMAZ

Taşköprülü kadınlar 8 Mart’ta; “Ölümsüz Kahraman Şerife Bacı”yı izleyecek

Taşköprülü kadınlar 8 Mart’ta;

“Ölümsüz Kahraman Şerife  Bacı”yı izleyecek

Taşköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilçede bulunan bayanları “Ölümsüz Kahraman Şerife Bacı” isimli tiyatro oyunu ile buluşturacak.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gündüz ve akşam olmak üzere 2 seans halinde Taşköprülü bayanlarla buluşacak olan “Ölümsüz Kahraman Şerife Bacı” isimli tiyatro oyununda tanınmış tiyatro oyuncuları da sahne alacak.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ecdadı kahramanlıklarla dolu olan Taşköprülü bayanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günün anlamına yakışır şekilde bir tiyatro oyunu ile buluşturacaklarını söyleyerek tüm Taşköprülü bayanlara 8 Mart’ta ücretsiz olarak düzenlenecek “Ölümsüz Kahraman Şerife Bacı” isimli tiyatro oyununu izlemeye davet etti.

Haber:  Mehmet TUĞCU

“Taşköprülü çocuklarımız tiyatro ile büyüyecek”

“Taşköprülü çocuklarımız tiyatro ile büyüyecek”

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında Bıcırık Tiyatrosu’nun “Üç Ayı ve Kız Çocuğu” isimli tiyatro oyununu ilkokul öğrencileri ile buluştu.

İlçede bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 3 seans halinde gerçekleşen tiyatro oyununu öğrencilerle birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu’da izledi.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Bıcırık Tiyatro’su oyuncularına çiçek takdim etti.

Arslan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanılır bir ilçe bırakmak ve kültür-sanat etkinlikleriyle çocuklarımızı yetiştirmek adına bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Taşköprü’de çocuklarımız tiyatro ile büyüyecek” dedi.

Ücretsiz olarak sergilenen tiyatro oyununu çok sayıda anaokulu ve ilkokul öğrencisi izledi.

Haber: Mehmet TUĞCU