izmir escort izmir escort
kadikoy escort

TAŞERON YASASI KAPSAMINDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN SINAV TARİH VE YERLERİ AÇIKLANDI

24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” hakkındaki tebliğin 33. Maddesi gereğince oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazananlar ile Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonu sonucuna göre hak kazananlar aşağıda listelenmiştir. Sınava girmeye hak kazanan kişilerin 13.03.2018 tarihinde Sözlü Sınav yapılmak üzere aşağıda belirtilen sınav yeri ve saatinde hazır bulunmaları ilanen duyrulur. 09.03.2018

 

Kazananlar Listesi

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ TESPİT KOMİSYON KARARI YAYIMLANDI

 

TESPİT KOMİSYONU KARARI

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin ilgili maddesi gereğince oluşturulan Tespit Komisyonumuzca 02/03/2018 tarihinde saat 14.00’da toplanılarak;

Taşköprü  Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dair Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında 04/12/2017 tarihinde çalışmakta olan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24.Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve ekli listelerde;

Ek-1 Nolu Listede “Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” şartı hariç diğer şartlar doğrultusunda Komisyonumuzca hak sahibi olduğu değerlendirilen 47 kişi ile müracaatları uygun görülmeyerek REDDEDİLEN 3 kişinin yayınlanmasına,

Arşiv Araştırmaları henüz gelmediğinden herhangi bir hak kayıplarının olmaması için başvuruların kabulüne; ancak 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırması sonuçlarının uygun gelenlerin sınavda başarılı olmaları halinde belediyemiz şirketinde girişlerinin yapılmasına, 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırmaları gelmediği takdirde belediyemiz şirketinde işe başlamalarının Arşiv Araştırması geldiği tarihten sonra komisyonumuzca tekrar değerlendirilerek girişlerinin yapılmasına,

Ek-2 Nolu Listede yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları geldiğinden Hak Sahibi olarak ilanlarının yapılmasına ve sınavı kazandıkları takdirde belediyemiz şirketinde işe girişlerinin yapılmasına,

Adı-Soyadı ve T.C kimlik numaralarıyla yer alan kişilerin müracaatlarına dair yapılan Ön inceleme ve Esas İnceleme sonucunda düzenlenen listelerin ilgili tebliğin “İlan” başlıklı 35.Maddesi gereğince İdarenin resmi internet sitesinden ve belediyemiz ilan panosundan yayımlanarak ilan edilmesine, bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçeceğinden başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmamasına; listelerin yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilmesine,

İtirazların ilgili Tebliğin 36.Maddesine istinaden Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna, Tebliğin 31.Maddesi gereğince 03/03/2018-05/03/2018 tarihleri içerisinde yapılmasına,

Tespit Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 02/03/2018

 

Komisyon Başkanı                               Üye                                                      Üye

 

Ceyhun ÇORBACI                               Nevzat TAPAR                        Cemali ÖZSOY

Belediye Başkan Yrd.                           Yazı İşleri Müd. V.                              Mali Hiz. Müd. V.

( İmzalı)                                               ( İmzalı)                                               ( İmzalı)

 

 

 

 

Üye                                                      Üye

 

Can ÇAKIR                                          Erdoğan M. ÜSTÜNDAĞ

Tekniker                                              Malmüdürü

( İmzalı)                                               ( İmzalı)

 

EKLER : 

 

EK-2

EK – 1

TespitKomisyonuKararı ( Taşköprü)

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

Belediyemiz ilan tahtasında ilan edilmekte olan Ekli cetvelde unvan ve dereceleri gösterilen boş kadrolarımıza atama yapılmak üzere 2018 yılında görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Sınava katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylarda bulunması gereken niteliklere ilişkin hususlar ve atıfta bulunan yönetmeliğin ilgili bölümleri ile sınav konuları ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Müracaatlar en geç  01 Şubat 2018 Perşembe günü saat:17.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecek form ile doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

Müracaatlarda her aday ancak bir kadro için talepte bulunabilecektir.

İlan ve Ekleri Taşköprü Belediyesi İlan tahtasında ilan edilmektedir.

 

Taşköprü Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

2018 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK KADROLAR

S.NO  KADRO ÜNVANI                     DERECESİ          ADEDİ

1         ŞEF                                               7                             2

2        V.H.K.İ                                          11                             1

3        ÇEV.KOR. VE KONT. MD.            4                              1

4        PARK VE BAHÇELER MD.            4                              1

 

 

EKLER :

1- SINAV TAKVİMİ

2- SINAV KONULARI

3- GENEL ŞARTLAR