kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
ŞEHİRLERARASI TERMİNAL YÖNETMELİĞİ Yayımlandı – Taşköprü Belediyesi
-

istanbul escort

escort istanbul

porno izle

porno indir

T.C.
TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ
ŞEHİRLERARASI TERMİNAL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR
KURULUŞ
MADDE -1 : Taşköprü Belediyesine bağlı Şehirler arası otobüs terminali İl, İlçe, Belde, Mahalle ve Köylere yolcu taşımacılığı yapılan mekanlardır. Taşköprü Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali Belediye adına Terminal Müdürlüğü ve Terminal Zabıtasınca yürütülür.

AMAÇ
MADDE 2- : a) Bu yönetmeliğin amacı Taşköprü Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali İl, İlçe, Belde, Mahalle ve Köylere yolcu taşımacılığını Terminal Müdürlüğünce görev ve yetkilerini belirlemek,
b) Terminalde yolcu taşımacılığında değişen şartlara uygun olarak azami faydanın sağlanmasını temin edecek şekilde sevk ve idaresini sağlamak,

KAPSAM
MADDE 3- : Bu yönetmelik Taşköprü Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali’nin idari ve teknik kuruluşu, organları, yönetimi ve çalışma biçimine ait bölümleri ile uygulanacak yaptırımları ve cezaları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK
MADDE 4- : Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesinin f-j-p bendi, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE-5 : Bu yönetmelikte geçen;
BAŞKANLIK : Taşköprü Belediye Başkanlığı
MECLİS : Taşköprü Belediye Meclisi
ENCÜMEN : Taşköprü Belediye Encümeni
MÜDÜRLÜK : Terminal Müdürlüğü
TERMİNAL : Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs garajı ve tamamlayıcı üniteler
İŞLETMECİ : Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşları
MÜSTECİR : Terminal taşımacılık işi ile iştigal etmeyen diğer iş yeri sahiplerini ifade eder.
KİRACI : Taşköprü Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yazıhane ve diğer iş yerlerini kiralayarak ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kuruluşları ifade eder.

YÜKÜMLÜLÜK
MADDE-6 : Terminalde yolcu taşımak üzere yazıhane, büro tahsis edilen işletme, birlik, kooperatif, firma, topluluk ve şahıslarla terminal dahilinde her ne ad altında olursa olsun diğer diğer tesisleri kiralayanlar bu yönetmelikte geçen ve sonradan ilave edilecek olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanuna uygun çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmelik hükümlerine de uymayı taahhüt ederler.

UYGULAMA VE DENETİM
MADDE-7 : Başkanlıkça gerçek yada hükmi şahıslara idarenin devredildiği veya başka kuruluşlarca açılmasına izin verilen terminallerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Belediye Başkanı bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması sivil veya resmi elemanları ile denetleyebilir.

TANIMLAR
MADDE-8 : Terminal dahilindeki müstecir ve işletme mensupları, yönetmelik hükümleri ve kanuni sınırlar içerisinde olmak kaydı ile Başkanlık, Terminal Müdürlüğü, Terminal Zabıtası ve görevlilerinin talimatlarına uymak mecburiyetindedirler.

İKİNCİ KISIM

KURULUŞ YÖNETİM VE ORGANLAR
KURULUŞ
MADDE-9 : Taşköprü Belediyesi Şehirlerarası Terminal yönetiminin idari kuruluşları şöyle teşekkül eder.
a-Terminal Müdürlüğü
b-Terminal Zabıtası
c-Terminal Nöbetçi Müdürlüğü
d-Danışma Kurulu

ORGANLAR
MADDE-10 : Başkanlıkça Terminal yönetimi aşağıdaki organlar eliyle yürütülür.
a-Terminal Müdürlüğü
b-Terminal Zabıtası
c-İdari Memurluklar

TERMİNAL MÜDÜRÜ
MADDE -11 : Terminal Başkanlıkça atanan Terminal Müdürlüğüne Bağlı Terminal Zabıtası Tarafından Sevk ve idare edilir.
Terminal Müdürü Belediye Başkanı adına Terminal yönetimini temsil eder. Terminalleri bu yönetmelik hükümleri meclis ve encümen kararları ve Başkanlık direktifleri doğrultusunda yönetir.

GÖREVLERİ
MADDE-12
a) Yönetmeliğin 2.maddesindeki amaçları tahakkuk etmek.
b) Terminali verimli şekilde yönetmek.
c) Danışma kuruluna Başkanlık etmek alınan kararları ilgili birimlere iletmek.
d) Terminal’in ihtiyaçlarını Belediye Başkanlığına bildirmek ve temin etmek.
e) İlgili tüm birim ve kurumlarla iş birliği yapmak.
f) Terminalde çalışan tüm personeli denetlemek ve olumlu yöne sevk etmek.
g) Giriş ücretlerini tahsis ettirmek.
h) Personel kayıtlarını tutmak.
I) Terminalde faaliyet gösteren taşımacı, acenteler ile diğer işletmecilere fatura edilen ortak giderlerle ilgili bilgi vermek.
j) Terminal temizliğini yaptırmak, bu konuda görevli personeli denetlemek ve yönlendirmek.
k) Yolcuların bagajlarını taşıyabileceği ücretsiz araç ve gereç bulundurmak.
l) Terminale giriş çıkış yapan araç sayısının istatistiğini tutmak.
m) Terminalin kapalı alanlarında satılan gıda maddelerinin Tarım ve Köy işeri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetlettirmek.
n) Diğer idari işleri yürüttürmek

TERMİNAL ZABITA
MADDE-13 : Terminal Zabıta, Terminal Müdürlüğünün 1.derece yardımcısıdır. Tüm idari işlerin yerine getirilmesinde Müdüre ve Belediye Başkanına karşı sorumludur. Müdürün olmadığı zamanlarda vekalet görevini yürütür.

TERMİNAL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE -14 : Belediye Terminal Müdürlüğü elemanlarından oluşan personel Terminalde disiplin ve asayişi temin eder.
Terminal Müdürlüğü terminalle ilgili vereceği talimatları yerine getirir.
Terminal Müdürlüğünde görevli memurlar özlük hakları bakımından Terminal Müdürlüğüne bağlı olmakla birlikte idari bakımından da Terminal Müdürlüğü ne bağlı çalışır.

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ
MADDE-15 : Terminal Müdürünün çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile Taşköprü Belediyesi Meclis üyelerinden bir kişi Terminalde faaliyet gösteren her meslek grubunun aralarından seçecekleri ikişer kişi ve terminal zabıtası teşekkül eder.
Terminal müdürü Danışma Kurulunun Başkanıdır.
Danışma Kurulu Terminal Müdürlüğü çağrısı ile toplanır.
Danışma kurulunun aldığı kararlar oy çokluğu ile alınır ve tavsiye niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MÜŞTERİLER İŞLETMELER VE YAZIHANELER
SORUMLULUK
MADDE-16 : Terminalde faaliyet gösteren müstecir(kiracı) ve işletmeler ile bunlarla işbirliği yapan işletme ve araç sahipleri ve sürücüleri bu yönetmelik uyarınca çalıştıracakları fiillerinden sorumludurlar.
Terminal dahilinde bu personelin işleyeceği idari suçlar için şahsın kendine ve suç işlenen aracın plakasına zabıt tanzim edilir.

PERSONEL BİLDİRİMİ
MADDE-17 : Terminalde yazıhane ve işyeri kiralayan ,adına tahsis yapılan işletmeler, müstecirler ve çalıştıracakları kişiler ile vazifelerini ilgililerin işe başladıkları tarihten en geç iki(2) gün içerisinde Terminal zabıtasına bildirmek zorundadırlar. Terminal Zabıtasına bildirilmeyen ve terminalde çalışması uygun görülmeyen kişileri işletmeci veya müstecirler istihdam edemezler. Bu gibi personeli çalıştırmakta uyarılara rağmen ısrar eden işletme ve müstecirlerin mukaveleleri Belediye Encümeninin kararı ile geçici veya sürekli olarak feshedebilir.

ÇALIŞMA KARTI
MADDE-18 : İşletme ve (kiracı) müstecirlerin çalıştıracaklarını beyan ettikleri personel için Terminal Zabıtası gerekli görmesi halinde idari ve adli soruşturma yaptırır. 15 günü geçmemek üzere Terminalde görevli Terminal Zabıtasından terminalde çalışmasında sakınca olup olmadığının takibini rapor halinde ister. Soruşturma sonucu olumsuz olan kişilere çalışma kartı verilmez. Uygun olanlara ise fotoğraflı yaka kartı düzenlenir. Düzenlenen bu kartı ilgili çalıştığı süre içerisinde yakasına takmak mecburiyetindedir. İşten ayrılması durumunda bu kart terminal zabıtasına iade edilir. İşletme ayrılan personelin çalışma kartını iade etmedikçe veya elemanın işten ayrıldığını yazılı olarak beyan etmedikçe yeni eleman için çalışma kartı talep edemez.

PERSONEL AYRIMI VE SAYISI
MADDE-19 : Terminalde taşımacılık işini yürüten F1 belge sahibi acenteler gündüz 07:00-19:00 saatleri arasında 1 katip 1 peroncu gece 19:00-07:00 saatleri arasında da 1 katip 1 peroncu çalıştırabilirler. Şirket müdürleri içinde yetki belgesini takdim etmeleri durumunda terminal zabıtasınca bunlara müdür olduğunu belirten çalışma kartı

düzenlenebilir. Bu unvanlar dışında her ne ad adı altında olursa olsun personel istihdam edemez. Gerektiğinde çalıştıracak personel sayısını artırıp eksiltmeye Belediye Encümeni yetkilidir. Her ne unvanda olursa olsun bu kişiler ayakçılık çığırtkanlık yapamaz ve yolcuları rahatsız edemez. Bir yıl içerisinde 3 kez bu suçtan dolayı zabıt tanzim edilerek ceza alan personele Belediye Encümeni kararı ile 3 ay terminalden uzaklaştırma; suçun tekrarı halinde süresiz uzaklaştırma cezası verilebilir. Uzaklaştırma cezası verilen kişilerin ilgili firmadan işine son verilmesi istenebilir. İlgili firma Belediye Encümeninin bu kararını uygulamak zorundadır.

VASITA VE HAT BEYANI
MADDE-20 : Terminallerde yolcu taşımacılığı yapan işletmeler taşımacılıkta kullandıkları vasıtaların cinsini faaliyet gösterdikleri hatlarla ilgili bilgileri takvim yılı başında terminal zabıtasına bildirmek zorundadırlar. İşletmeler yıl içinde yapacakları değişiklikleri en az bir gün içerisinde Terminal zabıtasına bildireceklerdir.
Arıza veya herhangi bir sebeple hareket saatine yetişemeyen araçlar terminale girişinden itibaren en geç 15 dakika içerisinde hareket edecektir.
Asker sevki, öğrenim yılı başı, sonu ve bayram günleri gibi veya yolcunun fazla olduğu dönemlerde ilave sefer düzenleyebilir. Ancak bu izni vermeye Terminal Müdürlüğünün bilgisi dahilinde terminal zabıtası yetkilidir. Sefere konulacak olan otobüslerin yönetmelik şartlarına uygun olması şarttır.
Yeni hat ihdası firma ve müstecirin yazılı talebi halinde terminal müdürü ve terminal zabıtası tarafından değerlendirilir. Firma veya müstecir hat ihdasını yazılı müracaatını yapabilmesi için talep edilen hatta en az 1 ay düzenli sefer yapacağını taahhüt etme zorunludur.

ZAMAN VE ÜCRET TARİFESİ
MADDE-21 : Yetki belgesi sahipleri zaman ve ücret tarifesine uymak zorundadırlar. Ücret ve zaman tarifelerinin bilet satış gişelerine yolcuların görebileceği şekilde asılması mecburidir. Tespit edilmiş ve onaylı ücret tarifesi üzerinde ücret talep edilemez. Ancak taşımacılar tespit edilen fiyattan en çok %20 indirim uygulayabilirler. Bu konu ile ilgili yasa, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hükümler uygulanır.

TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
MADDE-22 :
a) Terminalde bulunan vasıtaların sahipleri ve şoförleri terminalde verilen hizmetlere karşılık yolcu taşımacılığı yapmakta olan Otobüs-Minibüs-Dolmuş ve Taksilerden Belediyemiz Meclisince her yıl belirlenen Terminal çıkışı için ücret bedelini ödemek zorunda olduğu ;
b) Terminal çıkış ücretini ödemeden çıkış yapanlara terminal görevlisi tarafından zabıt tanzim edilir. Tanzim edilen zabıt varakasına istinaden Belediyemiz Encümenince (10)on çıkış ücreti kadar ceza kararı verilir
c) Terminal çıkışlarında Belediyemiz Meclisince belirtilen Terminal çıkış ücretlerini ödemeden çıkış yapılamaz. Çıkışlar trafik güvenliği göz önüne alınarak Terminal Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tek tek ve toplu olarak düzenli bir şekilde Terminal görevlisi tarafından çıkış yaptırılır.

HAREKET SAATİ VE PERON TAHSİSİ
MADDE-23 : İşletmeler terminalden hareket edecek vasıtaların hatları ile hareket saatlerini bildirerek adlarına peron tahsisi yaptıracaklardır. Hareket saatleri ile peron tahsisleri trafik emniyeti ve diğer işletmelerin tahsisleri de

göz önüne alınarak tespit edilir. Gerektiğinde Belediye Encümen kararı ile Terminal Müdürlüğünün görüşü alınarak hareket saatleri değiştirilebilir. Terminalden hareket edecek vasıtaların yolcunun olmaması, az olması, aracın arıza yapması gibi sebeplerle hareket saati tehir edilemez. Yolcu almak üzere perona girecek olan vasıta hareket saatinden 30 dakika önce kendisine tahsis edilen perona nizami bir şekilde yanaşır, hareket anonsu veya zili ile birlikte terminali terk etmek zorundadır. Hareket anonsundan sonra bekleme yapılamaz. İlk kalkış yeri Taşköprü Belediyesi Terminali olmayan başka il ve ilçelerden gelen otobüs, minibüsler yine kendilerine ayrılan peronlara nizami olarak yanaşacak ve peronda en çok 25 dakika bekleme yapabileceklerdir.

YOLCU TAŞIMA BİLETİ
MADDE-24 :
a)Düzenli yolcu taşımalarında Yetki Belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. Düzenlenen yolcu biletinde Yetki Belgesi sahibi ve acentenin adı, unvanı, adresi, vergi dairesinin adı, hesap numarası ile yolcunun adı soyadı, kalkış ve varış yeri, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası, düzenlenme tarihi bulunması mecburidir.
b)Bir yolcuya satılan koltuk bir başkasına tekrar satılamaz.
c)Taşıtların Trafik Tescil Belgelerinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz ve bu sayıdan fazla bilet kesilemez.
d)Promosyonlu bilet satışı yapılamaz.
e)Taşıma biletlerine, yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.
f)İşletmecilerce taşıma yaptıkları hat dışına bilet kesilemez. Düzenlenen faturaların bir sureti yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulacaktır.
g)İşletmeci ,yolcuya hangi firmanın bileti kesilmişse o firmanın aracı ile yolcuyu göndermek zorundadır.
h)Yetki Belgesinde kayıtlı bulunamayan firma veya vasıtalar adına bilet kesilemez.
I)Aynı firmanın diğer il veya ilçelerdeki temsilcilikleri tarafından aktarmalı olarak verilmiş yolcular yola devam edemedikleri taktirde Taşköprü terminalindeki mesulleri yolcuları bilette yazılı olan mahalle gidecek ilk vasıta ile göndermek zorundadırlar. Bunun için yolcudan ek ücret talebinde bulunamazlar.

PARK MAHALLİ VE HAZIRLIK
MADDE-25 :Otogarda bulunan vasıtaların sahip ve şoförleri Terminal trafiğine uygun olarak belirlenmiş olan yerde yolcu ve bagajları indirdikten sonra belirlenen park yerine çekecekler, terminal içinde trafiği aksatmamak için azami dikkati göstereceklerdir. Terminalden hareket edecek vasıtalar hareket saatinden azami 25 dakika önce her türlü yol hazırlığını ve ikmalini yaptıktan sonra peronlara terminal zabıtasının talimatlarına uygun şekilde gireceklerdir. Belirlenen zamandan önce perona girilmeyecektir. Otobüs ve vasıta sahipleri Müdürlükçe belirlenen temizlik alanları dışında araçların bakım ve temizliğini yapamazlar. Buralarda insanları rahatsız edecek ara gazı yapamaz klakson çalamazlar.

YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME
MADDE-26 : Terminalde yolcu indirme bindirme için ayrılan yerler haricinde terminal içinde veya dışında yolcu indirme bindirme yapılamaz. Bu amaçla şehir içerisinde bekleme yapılamaz, park edilemez.

BAGAJ İŞLEMLERİ
MADDE-27 :Yurtiçi veya Yurtdışı taşımalarda yolcunun 40kg.kadar olan bagajından ücret talep edilemez. Bu ağırlığın üzerindeki bagajlardan makul bir ücret talep edilebilir. Otobüs ve diğer vasıtaların bagajına yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, akıcı, koku neşredici hiçbir madde konulamaz. Bagajlar sabotajlara karşı detektörlerle kontrol edilir. Buna imkan olmayan yerlerde şüpheli görülmesi durumunda Terminal polisinden de yardım istenerek Terminal Zabıtası nezdinde bagaj açtırılarak kontrol yapılabilir. Yasaklanmış yükten, aracına alan işletme yetkilisi sorumludur.
Herhangi bir olumsuzlukta idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen işletmeye aittir. Yolcu taşımalarda isti hap haddini aşan eşya taşınamaz. Yolcu taşımalarında yolcu ile beraber olmayan eşya ve kargo taşınamaz. Araçlarda bagaj taşımasına mahsus bölümler harici eşya taşınamaz, el çantaları dışında yolcu yanında valiz vb. eşya alamaz. Yolcu taşınan araçta hiçbir suretle canlı hayvan taşınamaz.

SERVİS
MADDE-28 : Yetki Belgesi sahiplerinin müşterilere ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlamak amacı ile otogarda servis koymaları Belediye Başkanlığının iznine tabidir. Böyle bir izin verilmesi durumunda Belediye Meclisine tespit edilen miktarda giriş çıkış ücreti alınır.

PARK
MADDE-29 :Terminale girip çıkan tüm araçlar kendilerine ayrılmış olan park yerine park etmek mecburiyetindedir. Rastgele ve trafiği aksatacak şekilde izinsiz bölgelerde park yapılmaz. İzin verilen park yerlerinde 1 saatlik park ücretsiz olup daha uzun süre park eden vasıtalardan park ücreti alınıp alınmamasına Belediye Başkanlığı yetkilidir.

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
MADDE-30 : Terminallerde Belediyece belirlenmiş olan garaj ücreti ödenmeden çıkış yapılamaz. İzinsiz çıkış yapanlar cezalandırılır. Bu suçu işlemede ısrar eden firmalara peron tahsisi yapılmaz. Hareket zili ve anonsu ile birlikte peronlardaki vasıtalar birinci perondan başlamak üzere hareket edecek ; bekleme yapmadan Terminalden ayrılacaklardır.

BİLET SATIŞ GİŞELERİ,MÜDÜRİYET ODALARI VE DİĞER İŞYERLERİ

MADDE-31 : Kendilerine kiralanan yazıhane, müdüriyet odası vb. alanlarda Belediye Başkanlığının yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde tadilat veya değişiklik yapılamaz.
a)Bilet satış gişelerinde, müdüriyet odalarında veya terminalde faaliyet gösteren diğer iş yerlerinde alkollü içki bulundurmak, içmek içirtmek, çay, kahve veya pişirmek yasaktır. İşletmeciler buralarda temizliğe azami dikkati göstermek mecburiyetindedirler.
b)Terminal içerisindeki bilet gişelerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp ve televizyon açmak şarkı ve marş söylemek yasaktır.
c)Genel ahlak ve adaba aykırı hareketlerde bulunulamaz.
d)Yazıhane ve gişelerde yatmak yasaktır.
e)Yazıhane ve gişelere görevli personel harici misafir veya kargo kabul etmek koymak yasaktır.
f)Yazıhane ve gişelerde çalışan personelin kılık kıyafetinin temiz ve düzenli olması mecburidir.

İLAN VE REKLAM
MADDE-32 : İşletmecilerce bilet satış gişelerinin ön kısmına terminal zabıtasınca gösterilecek yerlere numunesine uygun olarak iş yerinin hangi firmaya veya kime ait olduğunu ve hangi hatlara sefer düzenlediğini gösterir levha takılması zorunludur. Terminal dahilindeki tüm mekanlara yukarıda belirtilen levhalardan başka ışıklı ışıksız, kağıt, bez, cam vb. ilan ve reklam içeren afiş yapıştırmak, asmak yasaktır.

FİYAT LİSTESİ
MADDE-33 : Bilet gişelerinde terminal zabıtasınca uygun görülecek ve gösterilecek yer ve büyüklükte fiyat listesi asılır. Fiyat listesi her bilet satış gişesi için bir adetle sınırlıdır. Bilet gişesinin bitişik olması durumunda fiyat listesi her yerden görülebiliyorsa tek liste kafi görülebilir.

ÜCRET İADESİ
MADDE-34 : Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek, hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Ancak işletme sahipleri diledikleri takdirde otobüs kalkış saatine kadar da ücret iadesi yapabilirler. İşletmeler yolcu taşıma biletine ücret iadesine ilişkin yönetmeliğin bu maddesi hilafına hüküm koyamazlar.

TERMİNAL TAKSİ VE MİNİBÜSLERİ
MADDE-35 : Terminalde faaliyet gösteren minibüs ve taksici esnafları kendilerine tahsis edilen yerden hareket edeceklerdir. Yolculara verilecek olan taşıma hizmetinin aksamaması için gece ve gündüz yeterli sayıda nöbetçi bırakmak zorundadırlar. Yetkili makamlarca belirlenmiş olan fiyat tarifesine uymak zorundadırlar. Taksici esnafı yolcu araca bindiğinde taksimetreyi sıfırlamak ve çalıştırmak mecburiyetindedir. Taksici esnafı kılık kıyafetine ve konuşma usul ve adabına uygun hareket etmek mecburiyetindedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

UMUMİ HÜKÜMLER
GÖREVLİLERCE KONTROL
MADDE-36 : Terminal müdürü ve Terminal zabıta görevlileri veya Belediye Başkanının görevlendirdiği diğer görevliler, işletme ve müstecirlerin bu yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol maksadı ile işletme ve müstecirlerin işyerlerine diledikleri zaman girme hakkına sahiptirler. İşletmeler, müstecirler ve çalıştırdıkları kimseler yetkililerin kontrol ve denetimine engel olamazlar. Görevlilerce tespit edilen aksaklıklar derhal giderilmek zorundadır.

DAVRANIŞLAR
MADDE-37 : Terminalde faaliyet gösteren işletme sahipleri, çalışanlar, yolcular ve diğer ilgililer terminalin huzurunu bozacak, insanları tiksindirecek, rahatsızlık verecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadırlar. Çevre temizliğine azami dikkati göstermek mecburiyetindedirler. Yolcuların gelip geçeceği yolları her ne suretle olursa olsun kapatamaz, kısmen bile olsa gelip geçmeyi engelleyemezler. Terminal içerisine otobüs ve minibüs peronlarının bulunduğu yerlere izinsiz hiçbir vasıta ile girilemez.

YIKICI REKABET TEŞRİFATÇILIK
MADDE-38 : Terminalde yolcu taşımacılığı ile diğer alanlarda faaliyet gösteren işletme ve müstecirlerin çalışanları ve sahipleri teşrifatçılık, ayakçılık, yolcu simsarlığı yapamaz, yolcunun gideceği firmayı rahatça seçmesine engel olamazlar. Bu yönde yolcuya rahatsızlık veremezler ve Terminal huzurunu hiçbir suretle bozamazlar.

KAZA VE ZARAR ZİYAN
MADDE-39 : Terminalde araçları ile kazaen bile olsa terminale ait yapılan zarar ve ziyanlardan zararı veren kişi, eğer kaza araçla yapılmış ise aracı kullanan kişi sorumludur. Terminal müdürlüğü kazalardan ve zarar ziyandan sorumlu tutulamaz. Kazada Terminal e verilen zarar ziyanı ilgili şahıslar ödemek mecburiyetindedir. Verilen zarar ziyan kazaen deilde kasten yapılmış ise ayrıca idari ve hukuki yönden cezai sorumluluğa tabii tutulur.

SEYYAR SATICILIK VE DİLENCİLİK
MADDE-40 : Terminal içerisinde her ne şekilde olursa olsun seyyar satıcılık yapmak ve dilenmek yasaktır. Bu suçu işleyenlere derhal Terminal zabıta ekiplerince müdahale edilir ve engellenir, ayrıca yasa ve yönetmeliklerde bu fiiller için ön görülen cezai yükümlülükler uygulanır.

EMANETÇİ
MADDE-41 : Terminalde emanetçilik yapan kişi yada firma aşağıdaki kurallara uymak mecburiyetindedir.
a) Yolcuların görebileceği şekilde ve büyüklükte Belediyece veya ilgili kurumlarca tespit edilmiş olan fiyat tarifesini asmak zorundadır.
b) Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ,patlayıcı ve koku neşredici malzemeler emanete konulmaz.
c)Emanete konulan eşyaların güvenliğinden ilgili kişi yada firma sorumludur.
d)Emanete alınan ve en geç bir hafta içerisinde teslim alınmayan ve bozulmuş olan malzemeler terminal zabıtası nezaretinde bir tutanakla imha edilir. Tanzim edilen imha tutanağının bir sureti emanet işletmesinde bir sureti de terminal müdürlüğünde saklanır.
e)Emanet alınan malzemelerin taşınması esnasında çevreye zarar verilemez ve çevre kirletilemez.
f)Emanetçi emanete alınan malzemenin teslim alındığına dair, malzeme sahibine belge vermek zorundadır. Bu belgede teslim alınan emanetin özellikleri belirtilmelidir.
g)Terminal Müdürlüğünce emanetçi olarak tahsis edilen yer haricinde emanet kabul edilemez.
h)Emanetçide çalışacak olan personelin iyi ahlak sahibi olması, yüz kızartıcı ve benzeri suçlardan mahkumiyet almamış olması gerekir. Terminal müdürlüğü veya Terminal zabıtasınca düzenlenecek resimli kimliği taşımak mecburiyetindedir. Emanette çalışacak personel sayısı en az gündüz 1 ve gece 1 kişidir. Emanetçilik yapan kişi veya işletme sahibi emanetçi yerini temiz ve tertipli tutmak zorundadır.

HİZMET ZORUNLULUĞU
MADDE -42 : Terminalde faaliyet gösteren her türlü işletme ve hizmet erbabı, vatandaşlara hizmet vermekten kaçınamaz. Bu hizmeti verirken başka şart koşamaz.

BEŞİNCİ KISIM

CEZA HÜKÜMLERİ
MADDE-43 :Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı hareket eden firma ve şahıslara ( gerçek ve tüzel kişilere) Belediye Encümeni tarafından para cezası ve kapatma cezaları uygulanır.

ALTINCI KISIM

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE-44 : Bu yönetmelikte yazılı olmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu,4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu, 5442 sayılı İl İdare Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Terminalleri ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
MADDE – 45 :Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 06.03.2013 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Taşköprü Belediye Otogar yönetmeliği yürürlükten kalkar ve yeni yönetmelik yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜLÜK
MADDE-46 : Bu yönetmelik hükümleri Taşköprü Belediyesi Meclis kararı kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE – 47 : Bu yönetmelik hükümlerini Taşköprü Belediye Başkanı yürütür.

Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde uygun bulunduğundan, 5393 sayılı yasanın 15 maddesinin b fıkrası ile 18. maddesinin m fıkrası gereğince kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Hüseyin ARSLAN Mutlu KORKUNÇ Gülçin Fatma AKMAN
BL. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi